مشخصات کتاب

شب نشيني بعد از مراسم تدفين/ش/بوتيمار

شب نشيني بعد از مراسم تدفين

توضیحات کتاب
كتاب شب نشيني بعد از مراسم تدفين : بلند مي شويم و به زحمت دست و پاي سرد و خشكمان را مي جنبانيم تا خون در اندام هايمان به گردش در بيايد. تا بتوانيم از سنگ خانه بيرون بزنيم و زير نور خورشيد، آسمان را بدون يك كله ابر تماشا كنيم. منصور راست مي گفت، اينجا بهشت است و آخر دنياست ...