مشخصات کتاب

فرهنگ جامع زبان فارسي/جلد 2/گ/رحلي/فرهنگستان زبان و ادب فارسي

فرهنگ جامع زبان فارسي

توضیحات کتاب
كتاب فرهنگ جامع زبان فارسي، هر واژه اي را كه از نظر صوري هم ريشه و مشابه واژه اي ديگر و از نظر معنايي نيز با آن يكسان باشد به طوري كه در يك متن معين بتوان يكي را به جاي ديگري به كار برد گونه ي آن واژه در نظر گرفته ايم. اگر واژه اي بسيط داراي چند گونه آزاد باشد بدون در نظر گرفتن اينكه كدام يك از نظر تاريخي اصل و مقدم بر ديگري است صورت پر بسامدتر را گونه اصلي در نظر گرفته ايم و گونه هاي ديگر را گونه فرعي آن به حساب آورده ايم.