مشخصات کتاب

فاوست گوته/گ/گل آذين

فاوست گوته

توضیحات کتاب
كتاب فاوست گوته : در اتاقكي تاريك و نم گرفته، استادي كه مدارج علم را پيموده اما يه شادماني دروني نرسيده است بي قرار در پي دست يافتن به آرامش است و چون آن را در چهارچوب دانش زميني نيافته است روح خود را به شيطان، عرضه مي كند. فاوست با عصيان بي مانند خود، انسان را با پرسشي پيچيده و مبعم رو به رو مي سازد: سركشي بر سنت ها چه پيامدها و چه سرانجامي خواهد داشت؟