مشخصات کتاب

نامه هاي عارف قزويني/گ/هرمس

نامه هاي عارف قزويني

توضیحات کتاب
كتاب نامه هاي عراف قزويني : اين مجموعه شامل 69 نامه از عارف قزويني است كه به دوستانش نوشته، دوستاني از زمره ي اديب و روزنامه نگار تا استادان نامدار و يا اشخاص گمنام ... عارف اين نامه ها را از روي دلخوشي نوشته، بلكه سخن او از سر درد و دلتنگي بوده... .