مشخصات کتاب

قهوه سرد آقاي نويسنده/ش/نيماژ

قهوه سرد آقاي نويسنده

توضیحات کتاب
كتاب قهوه سرد آقاي نويسنده بهم گفت: تا حالا شكار رفتي؟ گفتم:نه. گفت:من قبلا مي رفتم، ولي ديگه نمي رم،آخرين باري كه شكار رفتم شكار گوزن بود خيلي گشتم تا يه گوزن پيدا كردم.من بهش شليك كردم درست زدم به پاش وقتي رسيدم بالاي سرش هنوز جون داشت، نفس مي كشيد و با چشم هايش التماس مي كرد....