مشخصات کتاب

روشنفكري و عرصه عمومي

توضیحات کتاب
كتاب روشنفكري و عرصه عمومي : به نظر من هيچ امري در مورد تعريف زوشنفكر اساسي تر ار نسبت او با عرصه عمومي نيست، چون اين عرصه خاستگاه بستري است كه بدون آن مقوله اي به نام روشنفكري زمينه اي براي تحقق ندارد، درست به همان صورتي كه بدون زمين بسكتبال، بدون تخته و سبد و خط و خط كشي و فوانين بازين تصور چيزي هم به نام بازي بسكتبال و بسكتباليست بسيار دشوار مي شود.