مشخصات کتاب

مغولان و سرنوشت فرهنگي ايران/ش/علوم انساني

مغولان و سرنوشت فرهنگي ايران

توضیحات کتاب
مختصري درباره چنگيز خان و ايلخانان ايران : نگارنده ترجيح مي دهد اين نوشته را با يك خاطره شخصي شروع كند . او موقعي كه مشغول تهيه كتاب سهروردي و افكار او بود ؛ متوجه شده است كه بعد از فوت اين فيلسوف بزرگ اشراقي و بركنار شدن سلسله ايوبيان و با به روي كار آمدن مغول و ايلخانان ايران ........