مشخصات کتاب

تاريخ اصفهان

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ اصفهان : اسپاهان جزو شهرهاي تاريخي و كهن سال است كه در روزگار قديم جزو قلمرو حكومت ماديها و سرحد ماد و پارس بوده و از لغات باقيمانده ماد كلمه (اسبه) بمعني سگ است. سگ به معني شجاع و پاسبان است و كلب را به همين مناسب سگ گفته اند ....