مشخصات کتاب

فراز و فرود فكر فلسفي/گ/حكمت و فلسفه

فراز و فرود فكر فلسفي

توضیحات کتاب
شايد كمتر كسي پيدا شود كه در جنبش جهان و تحول آنچه در جهان به ظهور مي رسد،ترديد داشته باشد.صدرالمتالهين شيرازي نيز كه از سرمداران قول به حركت جوهري شناخته مي شود، براي اثبات اين مسئله،برهان اقامه كرده و در اين باب به تفضيل سخن گفته است...