مشخصات کتاب

گانگ هو/مديريت شگفت انگيز/ش/نسل نوانديش

گانگ هو

توضیحات کتاب