مشخصات کتاب

شاه كليد موفقيت 6 آينده خود را بسازيد

توضیحات کتاب
كتاب شاه كليد موفقيت آينده ي خود را بسازيد/ در اين هيچ نيرويي نهفته نيست. نيرومندي از مصمم بودن بر مي خيزد؛ از حالتي كه هر گونه احتمال ديگري را غير از دست يافتن به نتايجي كه مصمم به آن هستيد از نظر دور بداريد. اين همان حالتي است كه باعث رسيدن ما به موفقيت مي شود.