مشخصات کتاب

شاه كليد موفقيت7 مديريت احساسات/ش/نسل نو انديش

شاه كليد موفقيت7 مديريت احساسات

توضیحات کتاب
كتاب شاه كليد موفقيت 7 مديريت احساسات/پيش از پرداختن به اين مطلب بگذاريد پرسشي از شما بكنم. چه احساسي به شما دست مي دهد اگر بدانيد در يك چشم به هم زدن مي توانيد از دست هرگونه احساسي هرقدر هم كه شديد باشد رها شويد؟ آيا اين توانايي به حالتان مفيد است؟